Verlofaanvraag

Verlofaanvragen dienen via de directeur te verlopen. Bij voorkeur gebeurt dit mondeling. U ontvangt na een mondelinge goedkeuring een formulier voor de aanvraag. Deze aanvraag wordt ter bevestiging ondertekend door de directeur (verplichting van bureau leerlingzaken).

Verlofregeling voor 4- en 5-jarigen

Zoals u weet is een kind vanaf 5 jaar leerplichtig. Maar uw kind komt al op zijn vierde jaar bij ons op school. Soms zijn er wat misverstanden over de verlofregeling voor vier- en vijfjarigen. Daarom hier een verduidelijking. Op het moment dat uw vierjarig kind is ingeschreven bij ons op school, valt het onder de leerplichtwet. Dat betekent dat u ook voor uw vierjarig kind verlof moet aanvragen.
Voor 4 en 5 jarigen is het mogelijk om, in overleg, 10 uur per week extra verlof te vragen. Bijvoorbeeld om gezondheidsredenen, zwemlessen, vermoeidheid etc.

Verlofregeling voor alle kinderen
Voor alle kinderen geldt dat er per jaar ten hoogste 10 dagen verlof kan worden aangevraagd bij de directie voor bijzondere omstandigheden. U kunt hierbij denken aan huwelijk, overlijden, verhuizingen e.d. Voor extra vakantie mogen wij in principe geen verlof geven, behalve in geval van overmacht. Hierbij gaat het om ouders/verzorgers die om beroepsmatige redenen geen vakantie kunnen opnemen in de schoolvakanties. Aanvragen van verlof (langer dan 10 dagen) sturen wij door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente, die het verlof al of niet toekent. Deze aanvragen moet men uiterlijk 8 weken van te voren indienen.
Een uitgebreid document met daarin alle regels omtrent verlof vindt u hier.