Ons onderwijs


Op de Curtevenneschool wordt in de didactiek het accent op zelfstandigheid en onderlinge samenwerking gelegd. Wij gebruiken daarbij coöperatieve werkvormen om de samenwerking tussen leerlingen te stimuleren.

Om de leerlingen zelfstandig te laten werken, werken zij met dag- en weektaken. Hierbij maken zij gebruik van een planformulier, waarbij zij zelf bijhouden wat en wanneer zij iets maken. In alle groepen is een kieskast met opdrachten voor extra werk. Wij bieden ons onderwijs aan op drie niveau’s namelijk de reguliere methodische lesstof voor de basisgroep, de aangepaste vereenvoudigde lesstof voor de weer-groep en de uitgebreide plusstof voor de meer-groep. Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht de tijd en ruimte om met kleine groepen te werken. 

In groep 1/2 wordt thematisch gewerkt. Gedurende een vast aantal weken werken de kinderen rondom een bepaald thema b.v. mijn lichaam of de winkel. Zij krijgen dan rondom dit thema allerlei opdrachten waarbij zij al spelend met taal- en rekenvaardigheden aan het werk zijn.

In groep 3 wordt aanvankelijk lezen, spelling en rekenen aangeboden. In de daaropvolgende jaren worden deze vakken verdiept en aangevuld met o.a. begrijpend en studerend lezen en wereldoriënterende vakken.

Vanaf groep 1 t/m 8 wordt Engelse les aangeboden m.b.v. digitale liedjes, verhaaltjes en oefeningen. Deze lessen worden volledig in het Engels gegeven. 

Alle leerlingen hebben een eigen inlogcode voor het gebruik van een chromebook. Deze chromebooks worden gebruikt voor het digitaal verwerken van nieuwe lesstof, educatieve spelletjes, lessen in mediawijsheid en het maken van projecten.

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken wij in alle groepen de methode Leefstijl. 

Voor de creatieve en culturele vorming hebben wij een project voor de groepen 5 t/m 8 m.b.t. ons cultureel erfgoed. Ook staan theaterbezoeken en een bezoek aan een klassenfilm gepland. Om leerlingen kennis te laten maken en zich veilig te voelen op het podium wordt een aantal keer per jaar, door de Kinderraad, een “Curtevenne got talent” georganiseerd. Hierbij mogen leerlingen hun talenten tonen aan de school.

Voor de motorische ontwikkeling hebben wij een vakdocent gym. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week les in sporthal de Fuik.  De leerlingen van de groepen 1/2 krijgen een bewegingscircuit.  Jaarlijks worden de oudste kleuters en kinderen uit groep 5 gescreend om te kijken of ze in aanmerking komen voor lessen motorische remedial teaching.