Klachtenregeling


Ondanks al onze goede inzet en zorg kan het voorkomen dat u niet tevreden bent met de gang van zaken. Wij vinden het belangrijk dat u dat dan kenbaar maakt. Wij zullen uw klacht te allen tijde serieus behandelen.
Volgens de klachtenprocedure van Talent Primair kunt u bij de volgende personen met uw klachten of opmerkingen terecht. 
 
Bij de leerkracht van uw kind als het om problemen gaat die te maken hebben met uw kind. Komt u er met de leerkracht niet uit dan kunt u terecht bij de interne begeleider Mandy van Wijngaarden en/of directeur directeur Brenda Dik. Als laatste kunt u terecht bij de meerscholendirecteur Derek Laout. Hij/zij zal dan in samenspraak met u en de leerkracht naar oplossingen zoeken.

Bij de directeur, Brenda Dik, als het om algemene zaken betreffende de school gaat.

Bij de interne vertrouwenspersonen wanneer het voor u een groot probleem is, waar naar uw mening te weinig aandacht aan geschonken wordt en waar geen oplossing voor gevonden wordt. De interne vertrouwenspersonen zijn: Clara van der Sluys en/of Irma Schoppers. De intern vertrouwenspersoon geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en verwijst u, indien nodig, naar een extern vertrouwenspersoon. Dit zijn voor onze school: mevrouw Sonja Deutz en de heer Hans van Holland. Zij zijn beiden gecertificeerd en werkzaam bij de CED groep. Zij hebben geheimhoudingsplicht.

Zij zijn bereikbaar via:
evp@cedgroep.nl
(010) 4071599
www.cedgroep.nl
CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam

Zij bekijken of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. Zo niet, dan hebt u het recht om uw klacht schriftelijk bij het bestuur of De Landelijk Klachtencommissie te deponeren. Deze commissie is bereikbaar via:

info@onderwijsgeschillen.nl
(030) 2809590
www.onderwijsgeschillen.nl
Landelijke Klachtencommissie, Postbus 1300, 3508 AD Utrecht

Zie de officiële klachtenregeling van Talent Primair.

Wij hebben een meldplicht bij seksueel geweld. Wij zijn wettelijk verplicht om het bevoegd gezag te informeren bij klachten over ontucht, aanranding of zedendelict door een medewerker t.a.v. een minderjarige leerling. Het bevoegd gezag is daarna verplicht om aangifte te doen bij de politie.