Wat doet de MR?


De MR behartigt de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen. De MR doet gevraagd en ongevraagd voorstellen of maken standpunten kenbaar aan de directie. Op sommige gebieden heeft de MR adviesrecht, op andere gebieden instemmingsrecht.

De school maakt deel van de Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (Talent Primair). De MR heeft een afgevaardigde in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Talent Primair, waarin vertegenwoordigers van de 22 deelnemende scholen zitting hebben. De GMR heeft inspraak in het schooloverstijgende beleid van Talent Primair.

Onderwerpen die o.a. op de agenda van de MR staan zijn:
• het formatieplan (het budget hiervoor wordt bepaald door het aantal leerlingen)
• het schoolplan (het managementinstrument om de kwaliteit van het gegeven onderwijs te handhaven of te verbeteren)
• veiligheid in en rond de school
• het beleid van Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (Talent Primair)

Jaarverslag Medezeggenschapsraag van 2021-2022
Via deze link kunt u het jaarverslag van onze MR lezen

Samenstelling MR:
De medezeggenschapsraad van de Curtevenneschool bestaat uit 6 leden.
Drie leden vertegenwoordigen het team en 3 leden vertegenwoordigen de ouders. 

De MR-leden zijn:
Maurits Dollekamp (team)
Sandra Moen (team)
Cynthia Kok (team)
Jitske Pottjegort (ouder)
Sybreg van den Berg - Benbow (ouder)
Monique Dijst (ouder)

Het contactadres van de MR is: mr@curtevenneschool.nl.