Onderwijsvernieuwingen 2023-2024

 

We zijn verheugd u ons jaarplan voor het schooljaar 2023-2024 te presenteren, waarin we ons richten op diverse belangrijke doelstellingen om de kwaliteit van het onderwijs op onze school te verbeteren. Hier zijn enkele hoogtepunten uit ons jaarplan:

1. Vanuit HPs creeren we een Professionele Leergemeenschap (PLG): We streven ernaar om een professionele leergemeenschap te creëren, waarin ons team samenwerkt en expertise deelt om betere onderwijsresultaten te behalen. Dit zal niet alleen de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, maar ook het werkplezier vergroten en de persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van onze teamleden bevorderen.

2. Technisch- en Begrijpend Lezen: We hebben specifieke doelen gesteld voor technisch en begrijpend lezen. Ons team zal Close Reading-methoden toepassen in de lessen begrijpend lezen en nieuwe lesmaterialen ontwikkelen die verbinding hebben met andere vakken. We streven naar aanzienlijke verbeteringen in de resultaten van begrijpend lezen en implementeren een nieuwe technisch leesmethode voor de groepen 4 en 5.

3. Zicht op Ontwikkeling: We zetten ons in om de ontwikkeling en leerresultaten van leerlingen goed in kaart te brengen om hun onderwijsbehoeften effectief te kunnen bepalen.

4. Sociaal-emotionele Ontwikkeling: We streven naar een veilige en positieve groepssfeer in alle klassen, wat bijdraagt aan het welbevinden van onze leerlingen en positieve onderwijsresultaten bevordert.

5. Digitale Geletterdheid: We hebben ambitieuze doelen gesteld voor digitale geletterdheid, waaronder het behalen van minimale doelen in DIGIT door al onze medewerkers en de integratie van digitale geletterdheid in ons onderwijsaanbod.

6. Burgerschapsvorming: We willen onze leerlingen voorbereiden om bij te dragen aan een democratische en inclusieve samenleving, en daarom zullen we burgerschapsvorming in al onze onderwijsdomeinen integreren.

7. Meesterschap Primair: We zullen werken aan duurzame inzetbaarheid en professionele ontwikkeling van ons team binnen de professionele leergemeenschap, met een focus op individuele ontwikkelingspunten en een nieuwe gesprekkencyclus.

Daarnaast zullen we blijven werken aan de verbetering van het vak rekenen, met specifieke aandacht voor didactiek, automatisering, verrijkingsmateriaal en up-to-date technologische ondersteuning.

Dit jaarplan weerspiegelt onze toewijding om de leeromgeving voor uw kinderen te blijven verbeteren. We kijken ernaar uit om samen met u aan een succesvol schooljaar te werken.