Een verlofaanvraag doen voor je kind(eren) via Social Schools!


Verlofaanvragen dienen via de directeur te verlopen. Bij voorkeur gebeurt dit mondeling. U kunt na het gesprek, via Social Schools uw verzoek indienen. Deze aanvraag wordt ter bevestiging digitaal ondertekend door de directeur.

Verlofregeling voor 4- en 5-jarigen: 
Zoals u weet is een kind vanaf 5 jaar leerplichtig. Maar uw kind komt al op zijn vierde jaar bij ons op school. Soms zijn er wat misverstanden over de verlofregeling voor vier- en vijfjarigen. Daarom hier een verduidelijking. Op het moment dat uw vierjarig kind is ingeschreven bij ons op school, gelden de schoolregels. Dat betekent dat u ook voor uw vierjarig kind verlof moet aanvragen. Voor 4 en 5 jarigen is het mogelijk om, in overleg, 10 uur per week extra verlof te vragen. Bijvoorbeeld om gezondheidsredenen, zwemlessen, vermoeidheid etc.

Verlofregeling voor alle kinderen:
Voor alle kinderen geldt dat er per jaar ten hoogste 10 dagen verlof kan worden aangevraagd bij de directie voor bijzondere omstandigheden. U kunt hierbij denken aan huwelijk, overlijden, verhuizingen e.d. Voor extra vakantie mogen wij geen verlof geven, behalve in geval van overmacht. Hierbij gaat het om ouders/verzorgers die om beroepsmatige redenen geen vakantie kunnen opnemen in de schoolvakanties. Aanvragen van verlof (langer dan 10 dagen) sturen wij door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente, die het verlof al of niet toekent. Deze aanvragen moet men uiterlijk 8 weken van te voren indienen. Informatie over alle regels omtrent verlof vindt u hier.

Kijk hier hoe je een verlofaanvraag kunt indienen via Social Schools.